top of page

Integritetspolicy för restring.se

Kontakta Ägaren för att få information om dina Personuppgifter, syftet med behandlingen och vilka parter Uppgifterna delas med.

Ägare och Personuppgiftsansvarig

SMP Group Sweden AB 

Romangatan 51 Ystad 271 92

Ägarens e-post: sahil@restring.se

Typer av Uppgifter som samlas in

Ägaren tillhandahåller ingen förteckning över de typer av Personuppgifter som samlas in.

Fullständig information om varje typ av Personuppgifter som samlas in finns i särskilda avsnitt i denna integritetspolicy eller i särskilda förklaringstexter som visas innan Uppgifterna samlas in.


Personuppgifter kan lämnas frivilligt av Användaren eller samlas in automatiskt när denna Applikation används, vilket är fallet med Användningsdata.


Om inget annat anges är alla Uppgifter som denna Applikation begär obligatoriska. Om de inte tillhandahålls kan det bli omöjligt för denna Applikation att leverera sina tjänster. När denna Applikation uttryckligen anger att vissa Uppgifter inte är obligatoriska kan Användaren avstå från att lämna dem utan att Tjänstens tillgänglighet eller funktion påverkas.


Användare som är osäkra på vilka Personuppgifter som är obligatoriska kan kontakta Ägaren.


All användning av Cookies – eller andra spårningsverktyg – av denna Applikation eller av ägare till tredjepartstjänster som används av denna Applikation sker för att tillhandahålla en Tjänst som Användaren begär, utöver eventuella andra syften som beskrivs i detta dokument och i Cookiepolicyn.

Användaren ansvarar för alla Personuppgifter om tredje part som Användaren erhåller, publicerar eller delar via denna Applikation.

Plats och metod för Uppgiftsbehandling

Metoder för behandling

Ägaren vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, utlämning, ändring eller obehörig förstöring av Uppgifterna.


Uppgifterna behandlas med hjälp av datorer och/eller IT-verktyg, enligt organisatoriska förfaranden och metoder som är strikt relaterade till de angivna ändamålen. Utöver Ägaren kan Uppgifterna i vissa fall vara tillgängliga för vissa ansvariga personer som är involverade i driften av denna Applikation (administration, försäljning, marknadsföring, juridik, systemadministration) eller för externa parter (t.ex. tredjepartsleverantörer av tekniska tjänster, postoperatörer, webbhotell, IT-företag, kommunikationsbyråer) som vid behov utses till Personuppgiftsbiträden av Ägaren. En aktuell förteckning över dessa parter kan när som helst fås från Ägaren.

Plats

Uppgifterna behandlas på Ägarens verksamhetskontor och på alla andra platser där parterna som deltar i behandlingen finns.

Beroende på var Användaren befinner sig kan dataöverföringar innebära att Användarens Uppgifter överförs till ett annat land än det egna. Mer information om var sådana överförda Uppgifter behandlas finns i avsnittet med detaljerad information om Personuppgiftsbehandlingen.

Lagringstid

Om inget annat anges i detta dokument behandlas och lagras Personuppgifter så länge som krävs för det syfte för vilket de har samlats in. De kan även lagras längre än så på grund av tillämpliga rättsliga förpliktelser eller med Användarens samtycke.

Cookiepolicy

Denna Applikation använder Spårare. Mer information finns i Cookiepolicyn.

Ytterligare information för Användare

Rättslig grund för behandling

Ägaren kan behandla Användarens Personuppgifter om något av följande är tillämpligt:

 • Användaren har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål.

 • Tillhandahållandet av Personuppgifter är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med Användaren och/eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås.

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger Ägaren.

 • behandlingen rör utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller utgör ett led i Ägarens myndighetsutövning

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Ägarens eller tredje parts berättigade intressen.

Ägaren klargör gärna vilken rättslig grund som tillämpas i specifika fall, och i synnerhet huruvida Personuppgifterna måste tillhandahållas på grund av ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller för att de krävs för att ingå ett avtal.

Ytterligare information om lagringstid

Om inget annat anges i detta dokument behandlas och lagras Personuppgifter så länge som krävs för det syfte för vilket de har samlats in. De kan även lagras längre än så på grund av tillämpliga rättsliga förpliktelser eller med Användarens samtycke.

Detta innebär att

 • Personuppgifter som samlas in för ändamål som rör fullgörandet av ett avtal mellan Ägaren och Användaren lagras tills avtalet har fullgjorts.

 • Personuppgifter som samlas in för Ägarens berättigade intressen lagras så länge som krävs för att uppfylla dessa syften. Specifik information om de berättigade intressen som Ägaren åberopar finns i relevanta avsnitt i detta dokument och kan även fås direkt av Ägaren.

Ägaren kan ha lov att lagra Personuppgifter under en längre period om Användaren har gett sitt samtycke till sådan behandling, förutsatt att samtycket inte återkallas. Dessutom kan Ägaren vara skyldig att lagra Personuppgifter under en längre tid när det krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller en myndighets begäran.

När lagringsperioden löper ut ska Personuppgifterna raderas. Det betyder att rätten till tillgång, radering, rättelse och dataportabilitet inte längre kan utövas när lagringsperioden har löpt ut.

Användarens rättigheter

Användaren kan utöva vissa rättigheter i fråga om de Uppgifter som Ägaren behandlar.

Användaren har i synnerhet rätt att göra följande, i den mån lagen tillåter det:

 • Återkalla sitt samtycke när som helst. En Användare som tidigare har samtyckt till behandling av Personuppgifter har rätt att återkalla sitt samtycke.

 • Invända mot Personuppgiftsbehandling. Användaren har rätt att invända mot att dennes Uppgifter behandlas om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke.

 • Få tillgång till sina uppgifter. Användaren har rätt att få veta om Ägaren behandlar hens Uppgifter, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de Uppgifter som behandlas.

 • Kontrollera korrekthet och begära rättelse. Användaren har rätt att kontrollera att Uppgifterna är korrekta och begära att de uppdateras eller rättas.

 • Begränsa behandlingen av Uppgifter. Användaren har rätt att begränsa behandlingen av sina Uppgifter. Ägaren kommer då inte att behandla Uppgifterna i något annat syfte än att lagra dem.

 • Få sina Personuppgifter raderade eller på annat sätt borttagna. Användaren har rätt att få sina Uppgifter raderade av Ägaren.

 • Ta emot sina Uppgifter och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Användaren har rätt att få sina Uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

 • Lämna in ett klagomål. Användaren har rätt att lämna in ett klagomål till behörig dataskyddsmyndighet.

Användaren har också rätt att få information om den rättsliga grunden för eventuell överföring av Uppgifter till ett annat land, inklusive till en internationell organisation som lyder under folkrätten eller har inrättats av två eller flera länder, t.ex. FN, samt om de säkerhetsåtgärder som Ägaren vidtar för att skydda Användarens Uppgifter.

Information om rätten att invända mot behandling

Om Personuppgifter behandlas med ett allmänt intresse som grund, som ett led i Ägarens myndighetsutövning eller för att tillgodose Ägarens berättigade intressen, kan Användaren invända mot sådan behandling genom att ange skäl som hänför sig till dennes specifika situation.

Om Personuppgifter däremot behandlas i direktmarknadsföringssyfte kan Användaren när som helst, kostnadsfritt och utan någon som helst motivering invända mot denna behandling. Om Användaren invänder mot behandling i direktmarknadsföringssyfte kommer Personuppgifterna inte längre att behandlas för sådana ändamål. Information om huruvida Ägaren behandlar Personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte finns i relevanta avsnitt i detta dokument.

Hur dessa rättigheter utövas

Användare som vill utöva sina rättigheter kan lämna en begäran till Ägaren via kontaktuppgifterna i detta dokument. Det kostar inget att lämna in en begäran. Ägaren besvarar varje begäran så snart som möjligt, och alltid inom en månad, och ger Användaren den information som lagen kräver. Om Personuppgifter har lämnats ut till andra kommer Ägaren att meddela varje mottagare om eventuella rättelser, raderingar eller begränsningar av behandlingen, såvida detta inte visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Användaren kan vända sig till Ägaren för att få information om dessa mottagare.

Ytterligare information om insamling och behandling av Uppgifter

Rättsliga åtgärder

Ägaren kan använda Användarens Personuppgifter för rättsliga ändamål, i domstol eller i de skeden som föregår eventuella rättsliga åtgärder till följd av felaktig användning av denna Applikation eller relaterade Tjänster.
Användaren är införstådd med att Ägaren kan vara skyldig att lämna ut personuppgifter på begäran av offentliga myndigheter.

Ytterligare information om Användarens Personuppgifter

Utöver informationen i denna integritetspolicy kan denna Applikation på begäran ge Användaren ytterligare och kontextuell information om särskilda Tjänster eller insamling och behandling av Personuppgifter.

Systemloggar och underhåll

För drift- och underhållsändamål kan denna Applikation och eventuella tredjepartstjänster samla in filer som registrerar interaktion med denna Applikation (Systemloggar) eller använda andra Personuppgifter (t.ex. IP-adresser) för detta ändamål.

Information som inte finns i denna policy

Mer information om insamling eller behandling av Personuppgifter kan när som helst fås från Ägaren. Kontaktuppgifter finns i början av detta dokument.

Ändringar i denna integritetspolicy

Ägaren har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att meddela Användarna på denna sida och eventuellt via denna Applikation och/eller – i den mån det är tekniskt och juridiskt möjligt – genom att skicka ett meddelande till Användarna via de kontaktuppgifter som Ägaren har tillgång till. Användare rekommenderas starkt att kontrollera den här sidan ofta och notera datum för senaste ändring, som anges längst ner.

Om ändringarna påverkar en behandling som utförs med Användarens samtycke som grund, ska Ägaren inhämta nytt samtycke från Användaren när så krävs.

Definitioner och rättsinformation

Personuppgifter (eller Uppgifter, Data)

All information som direkt, indirekt eller i kombination med annan information – exempelvis ett personnummer – gör det möjligt att identifiera en fysisk person.

 

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via denna Applikation (eller tredjepartstjänster som används av denna Applikation), vilket kan inkludera: IP-adresser eller domännamn för de datorer som Användaren använder, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidpunkt för förfrågan, metod som använts för att skicka förfrågan till servern, storlek på den fil som mottogs som svar, serversvarets statuskod (begäran behandlad, fel m.m.), ursprungsland, funktioner i Användarens webbläsare och operativsystem, tidsuppgifter för varje besök (t.ex. tid som tillbringats på varje sida i Applikationen) samt uppgifter om vilken väg Användaren följt i Applikationen, i synnerhet i vilken ordningsföljd sidor har besökts, samt andra parametrar som rör enhetens operativsystem och/eller Användarens IT-miljö.

Användare

Personen som använder denna Applikation. Denne måste, om inget annat anges, vara den Registrerade.

Den Registrerade

Den fysiska person som Personuppgifterna avser.

Personuppgiftsbiträde

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Den Personuppgiftsansvarige (eller Ägaren)

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av Personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder för drift och användning av denna Applikation. Den Personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges, Ägaren till denna Applikation.

Denna Applikation

Det medel genom vilket Användarens Personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänsten

 

Tjänsten som denna Applikation tillhandahåller enligt beskrivningen i de relevanta villkoren (om sådana finns) och på webbplatsen/i applikationen.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges syftar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument på samtliga nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

Juridisk information

Om inget annat anges i detta dokument gäller integritetspolicyn endast denna Applikation.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

bottom of page